Saturday, 19 October 2013

ರಾತ್ರಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಾತ್ರಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ!

ದೇವರೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದೆದ್ದೇವೆ. 
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ-ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ, ಬಲವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ!

          ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಪತ್ತು-ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದು ನಾವು ಅರಿತೋ-ಅರಿಯದೆಯೋ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸು! ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. 

          ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ! ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೋ, ಕೆಟ್ಟಸ್ವಪ್ನಗಳೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಪಿಸದಂತೆ ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಲಯವಾಗಲಿ! ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯ ದೂತರನ್ನು ಕಾವಲಿರಿಸು, ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಿ ಮುಮ್ಜಾನೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್.
                                                                 ಮುಂದುವರಿಯುವುದು...,

"ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು;
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು.  ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು" 
                                         ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127:7,91:10

ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ.,

No comments:

Post a Comment